ផ្លាស់​ប្តូរ​ “សក់ស្កូវ​” ឱ្យ​ “ខ្មៅ​រលោង” ​ដោយ​ឱសថ​ធម្មជាតិ

Videos


នៅពេលឈានចូលវ័យចំណាស់បន្តិចបញ្ហាដែលប្រឈមរបស់ស្ត្រីបុរសនោះ គឺសក់ឡើងស្កូវមួយៗដែលនេះជាឧប
សគ្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការព្រួយបារម្ភពីការឈានដល់វ័យចំណាស់ឆាប់រហ័ស ។  បើចង់ទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិទាំងនេះលោកអ្នកអាចអនុវត្តវិធីទប់ស្កាត់សក់ស្កូវតាមវិធីដូចខាងក្រោម ៖