លិខិត​សុំ​ដង្ហែញត្តិ​របស់ CNRP ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

លិខិត​សុំ​ដង្ហែញត្តិ​របស់ CNRP ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​