មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៧ ​វា​មាន​រយៈ​ពេល​ ៩ ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Apple បាន​បញ្ចេញ​លក់​ iPhone ​ដោយ​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ iPhone ​ចំនួន​ ១៣​ ម៉ូដែល​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​បាន​ចរាចរ​លើ​ទីផ្សារ។ ចង់​ដឹង​ថា​តម្លៃ​របស់​ iPhone ទាំង​ ១៣​ ម៉ូដែល​ពេល​ចេញ​លក់​ដំបូង​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា​តាម​ដាន​ដូច​ត​ទៅ៖

 

@ iPhone ជំនាន់​ទី​មួយ (២០០៧)​​​

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​​​​​-ទំហំ​ ៤GB ៖ ៤៩៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៨GB ៖ ៥៩៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 3G (២០០៨)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​​​​-ទំហំ​ ៨GB ៖ ៥៩៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៩៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 3Gs (២០០៩)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​​​-ទំហំ​ ៨GB ៖ ៥៩៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៩៩ ដុល្លារ

-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៧៩៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 4 (២០១០)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​​-ទំហំ​ ៨GB ៖ ៤៩ ដុល្លារ
​​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 4s (២០១១)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 5 (២០១២)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 5c (២០១៣)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៥៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ

@ iPhone 5s (២០១៣)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៣២GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ

@ iPhone 6 (២០១៤)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ១២៨GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 6 Plus (២០១៤)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ១២៨GB ៖ ៩៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 6s (២០១៥)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៦៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ១២៨GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone 6s Plus (២០១៥)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៧៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៨៤៩ ដុល្លារ
​​​​​​-ទំហំ​ ១២៨GB ៖ ៩៤៩ ដុល្លារ

 

@ iPhone SE (២០១៦)

 

មើល​តម្លៃ​ចេញ​លក់​ដំបូង​របស់​ iPhone គ្រប់​ម៉ូដែល​ ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា?

 

​​​-ទំហំ​ ១៦GB ៖ ៣៩៩ ដុល្លារ
​​​​​​​-ទំហំ​ ៦៤GB ៖ ៤៩៩ ដុល្លារ

ចុច​អាន៖ ដៃគូ​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​ Apple បញ្ជាក់​ពី​វត្តមាន​ iPhone 8 ​ផលិត​ពី​កញ្ចក់

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Apple-History​​​