គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាព្រឺរោមជាមួយនឹងរូបភាពផ្តិតយកស្តែងៗពីដំណើរការពន្លាត់ស្បែកសត្វកម្រ និងមានតម្លៃនៅអាហ្វ្រិក ជាអាទិ៍ៈ ខ្លា, ក្រពើ, ដំរី… ។ល។

កាសែតអង់គ្លេសប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ឆ្នាំទៅ ២០១៥ បានថតយកនូវទិដ្ឋភាពនៅក្រុមហ៊ុន Windhoek, Namibia ខណៈពេលបុគ្គលិកនៅទីនោះ កំពុងបកពន្លាត់ស្បែក ក៏ដូចជាញាត់ប៉ះប៉ោងរាងរៅសត្វ ។

គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក

ថ្វីត្បិតតែមានថ្លៃដើមខ្ពស់ ហើយការផលិតជោគជាំដោយឈាម និងកាយវិការព្រៃផ្សៃយ៉ាងណា ក៏ពួក “សេដ្ឋី” មកពីប្រទេសជាច្រើននៅប៉ងប្រាថ្នាចង់បានស្បែកសត្វ ឬ គ្រោងសត្វទាំងនោះ ។ នៅ ណាមីប៊ី ឲ្យតែមានលុយ នោះចង់បានសត្វអ្វីក៏មាន ព្រោះជំនួញនេះ វាស្របច្បាប់ ។ រីឯខ្មាន់កាំភ្លើងច្រើនមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អាមេរិក និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ។

មួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះ បានទិញ ហើយធ្វើការបាញ់សម្លាប់សត្វតាមតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិរបស់អតិថិជនមួយចំនួននៅទីនោះ ហើយឲ្យគេកែច្នៃ ដើម្បីយក “ជ័យភ័ណ្ឌ” ទាំងនោះ មកទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ។

នៅរោងចក្រធ្វើគ្រោងសត្វ ម្ចាស់ និងកម្មករ កំពុងធ្វើការងាររបស់គេ ។ ដំបូង គេពន្លាត់ស្បែកខាងក្រៅ បន្ទាប់មក តាមទំហំធំ ឬ តូច គេធ្វើគ្រោងពុម្ព រួចចាប់ផ្តើមសំងូត ។ គ្រោងពុម្ពនឹងត្រូវបានបំបែកចោល ក្រោយពេលសំងូត ។ ចុងក្រោយ គេបន្ថែមភ្នែកដល់សំណកសត្វ ៕


គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក គន់មើល​ទិដ្ឋភាព​ពន្លាត់​ស្បែក​សត្វ​កម្រ​គួរឲ្យខ្លាច​នៅអាហ្វ្រិក