​អគារ​សណ្ឋាគារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​៣៧​ជាន់ នឹង​លេចចេញ​រូបរាង​ក្នុង​រយៈពេល​៦​ខែ​

dnt-news : ការបើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នៃ Ding Li Sunshine City របស់​ក្រុមហ៊ុន Ding Li Industrial Co., Ltd ដែលជា​គម្រោង​វិនិយោគ​សណ្ឋាគារ​ទី​១ នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែលជា​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ជនជាតិ​ចិន​ដែលជា​ម្ចាស់​ក្រុន​ហ៊ុន Ding Li Industrial Co., Ltd គឺជា​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ​។​