អ្នកបើកឡាន – ៣នាក់ (Driver)

Company

INTERMEDICA Co., Ltd.

  

type

Private Limited Company

Industry

Medical/Pharmaceutical

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

3

Industry

Trading

Salary

<$200

Qualification

Sex

Male

Language

Khmer--
Good   

Age

20 ~ 50

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jun-03-2016

Closing Date

Jun-12-2016
  -ចេះបើកបរឡាន 1,5តោន​
-ដឹកទំនិញជូនអតិថិជន
-មើលខុសត្រូវឡានដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង
-មើលខុសត្រូវទំនិញដែលមានក្នុងឡាន
  -ភេទប្រុស អាយុពី20-50ឆ្នាំ
-ចេះបើកបរឡាន និងមានបណ្ណ័បើកបរត្រឹមត្រូវ
-ចេះអានឯកសារ ដូចជា វិកយ័បត្រ័ បណ្ណ័បញ្ចេញទំនិញ ជាអក្សរឡាតាំង
-មានចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Manager

Phone

012-666 897

Email

home@intermed.com.kh

Website

Address

#54, Street 598, Toulkok, Phnom Penh, Cambodia