សុខ សោ​ម៉ា​វ​ត្តី ថា​មិន​ស្ដាយ​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​

dnt-news : ក្រុម​តារា​សិល្បៈ​ជាច្រើន​បាន​បន្ត​ទម្លាយ​ថា​តារា​សម្ដែង​កូន​មួយ​នាង​សុខ សោ​ម៉ា​វ​ត្តី មាន​វិបត្តិ​ចង់​ឆ្កួត​ចាប់តាំងពី​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​នាង និង​ស្វាមី​ត្រូវបាន​ដាច់ដោច​។ ក្រុម​តារា​ទាំងនោះ បាន​ទាំង​ប៉ាន់​ស្មានថា​នាង​ប្រឹង​សម្ដែង​រឿង​និង​ធ្វើ​ប្រឹង​ធ្វើ​ឆ្កួត​ធ្វើជា​ក្នុង​ភាពយន្ត