មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​ភ្នំពេញ​៖ ដើម្បី​សម្រួល​ផ្លូវទឹក តាម​បណ្ដាញ​លូ ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី បាន​ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារលូ តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ចំនួន ២​ខ្សែ គឺ​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ដោយ​បាន​គោលការណ៍​ពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បានចាប់ផ្តើម​បូម​ស្តារលូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ១-​មហាវិថី​ព្រះ​សុរាម្រិត ពី​មហាវិថី​សុធារស ដល់​រង្វង់​មូល​វិមានឯករាជ្យ​។​ ២-​មហាវិថី​កម្ពុជា​ក្រោម ពី​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស ដល់​ស្ពាន​អាកាស ៧ មករា៕

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ចាប់ផ្ដើម​បូម​ស្តារ​លូ​ផ្លូវ​ចំនួន ២ ខ្សែ​តាម​ផ្លូវ​សុធារស និង​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម​