មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​

Videos


យើងទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងថា ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសលើសកលលោកប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិនផងដែរ ។ នៅប្រទេសចិន រៀងរាល់ទិវាកុមារអន្តរជាតិ កុមារតូចៗទាំងឡាយត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃ ហើយក្នុងថ្ងៃនោះ នៅសាលារៀននីមួយៗក៏បានបង្កើតនូវសកម្មភាពលេងកម្សាន្តនានា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុមារផងដែរ ។

មិនត្រឹមតែនៅសាលារៀន សូម្បីតែកន្លែងកម្សាន្តនានា ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកុមារទាំងអស់លេងកម្សាន្តដោយសេរី ពុំចាំបាច់បង់ប្រាក់ថែមទៀតផង ។ ប្រជាជនចិនមួយចំនួនធំបានយករូបថតពីកុមារភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើស្ទីលតាម ហើយចង់ដឹងថា ស្ទីលពួកគេដូចយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​
មើល​នែ ! ប្រជាជន​ចិន​ធ្វើ​ស្ទីល​តាម​កុមារភាព​អបអរ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត