​វិធីធ្វើ៖ សារាយ​ខ្ចប់​ស្នូល​បង្គា​

Videos


– បង្គាស្រស់ចិញ្ច្រាំ ២៥០ ក្រាម
– សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ ១០០ ក្រាម

​វិធីធ្វើ៖ សារាយ​ខ្ចប់​ស្នូល​បង្គា​