ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា

ថ្មីៗនេះ វត្តមួយនៅថៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្ត ក្នុងចំណោមសត្វខ្លារបស់ខ្លួន ត្រូវបានប៉ូលីសឆ្មក់ចូល បន្ទាប់កូនខ្លាងាប់ ៤០ ក្បាល ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកន្លែងបង្កកមួយ ។

ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា

ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងបាងកក និយាយថា ពួកគេបានចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃ ៣ អង្គ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រោយព្រះអង្គទាំងនេះ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកំពុងព្យាយាមរត់ពន្ធស្បែកខ្លា និងផ្នែកដទៃទៀតរបស់ពួកវា ។

វត្តខ្លានេះគឺមានការពេញនិយមជាមួយភ្ញៀវទេសចរ ដែលពួកគេត្រូវចំណាយលុយប្រហែល ២០ ដុល្លារ ក្នុងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសត្វខ្លា និងឲ្យចំណីដល់កូនៗរបស់ពួកវា ។

ប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលវត្តខ្លានេះ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ និងបានរឹបអូសសត្វខ្លាចំនួន ១៣៧ ក្បាល ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណវត្ត ។ ប៉ូលីសក៏បានរឹបអូសស្បែកខ្លា និងវត្ថុស័ក្ដិសិទ្ធិជាច្រើនទៀតធ្វើពីផ្នែកខ្លា ។

កូនខ្លាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកែវស្រា ២០ ដែលត្រូវបានត្រាំបង្កកទុកសម្រាប់ធ្វើថ្នាំ ។ ការរឹបអូសយកផលិតផលសត្វខ្លាទាំងនោះ ធ្វើឡើងគឺបន្ទាប់ពីរកឃើញកូនខ្លាងាប់ ៤០ ក្បាល ត្រូវបានបង្កកនៅក្នុងកន្លែងមួយនៃវត្តនោះ ៕

ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រាប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា

ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា

In this Monday, May 30, 2016, photo, wildlife officials sedate a tiger at the “Tiger Temple” in Saiyok district in Kanchanaburi province, west of Bangkok, Thailand. Wildlife officials in Thailand on Monday began removing some of the 137 tigers held at a Buddhist temple following accusations that the monks were involved in illegal breeding and trafficking of the animals. (AP Photo) THAILAND OUT

ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា

In this Monday, May 30, 2016 photo, wildlife officials carry a sedated tiger on a stretcher at the “Tiger Temple” in Saiyok district in Kanchanaburi province, west of Bangkok, Thailand. Wildlife officials in Thailand on Monday began removing some of the 137 tigers held at a Buddhist temple following accusations that the monks were involved in illegal breeding and trafficking of the animals. (AP Photo) THAILAND OUT

  • ប៉ូលីសចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃវត្តខ្លាមួយ​នៅ​ថៃ ជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ ក្រោយ​រក​ឃើញ​កូន​ខ្លា​ងាប់​២០​ក្បាល​ត្រាំ​នៅ​ក្នុង​កែវ​ស្រា已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/04  Category:​អន្តរជាតិ