នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​

Videos


កាលពីថ្ងៃតី១ ខែ មិថុនា បុរសសង្ហារ នៅ ស៊ីនឿន បានបណ្តើរគ្នាជាមួយស្រីស្អាត សុផា លីនដា ទៅចែកអំណោយដល់កុមារនៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គជុំ ជិតភ្នំបាសិទ្ធ ។ មើលទៅទំនាក់ទំនង នៅ ស៊ីនឿន និង សុផា លីនដា កាន់តែស្អិតរមួតនិងគ្នាខ្លាំងណាស់ ទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនបានទទួលស្គាល់ពីចំណងស្នេហ៍នោះក្តី តែរាល់ពេលមានពិធីជួបជុំមិត្តភក្តិសិល្បៈម្តងៗ អ្នកទាំងពីរ តែងតែបណ្តើរគ្នាចូលរួមជានិច្ច ។

នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​

វត្តមាន នៅ ស៊ីនឿន និង សុផា លីនដា ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែអ្នកទាំងពីរបានចុះទៅចែកអំណោយរួមគ្នា ។ នៅ ស៊ីនឿន បានសរសេរនៅលើបណ្ទាញទំនាក់ទំនងសង្គមថា «អបអរសាទរ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ជាមួយបងប្អូនៗនិង ក្មួយៗចំនួនជាង ៦០០ នាក់ នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរជុំ ជិតភ្នំបាសិទ្ធ អរគុណបងប្រុសនិងបងស្រី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតំលៃព្រមទាំងសំភារៈសិក្សា មួយចំនួនធំជាមួយប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនក្រុម ការងារក្រុមហ៊ុន HUAWEI »៕ អាលីណា

នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​
នៅ ស៊ី​នឿន បណ្តើរ សុ​ផា លីន​ដា ទៅ​ចែក​អំណោយ​រួមគ្នា​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត