ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

Videos


សព្វថ្ងៃនេះយើងបានស្គាល់តួអង្គវីរបុសជាច្រើនក្នុងរឿងហូលីវូដដូចជា IronMan SpiderMan SuperMan និង BatMan ជាដើម ប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គវីរបុរសទាំងនេះគឺយើងបានស្គាល់តែសម័យបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ ហើយយើងក៏មិនបានស្គាល់ដែរថា កាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការថតភាពយន្តវីរបុរសទាំងនោះតើពួកគេតុបតែងខ្លួនយ៉ាងណា? តើខុសគ្នាជាមួយតួអង្គវីរបុរសសម័យឥលូវនេះដូចម្ដេចខ្លះនោះទេ?

ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់វីរបុរសក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលពីចាប់ផ្ដើមនៃការថតរឿងដំបូង ហើយក្នុងនោះក៏មានការប្រៀបធៀបគ្នាផងដែររវាងវីរបុរសកាលពីមុន និង សម័យបច្ចុប្បន្ន ។

ចង់ដឹងថា តើតួអង្គវីរបុរសកាលពីមុន និង ឥឡូវមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ? សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព ហ្វូយ៉ូ) កុសល

១. «Iron Man» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ និង ២០០៨

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

២. «The Hulk» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៨ និង ២០១២

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៣. «The Amazing Spider-man» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៤. «Wolverine» ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ និង ២០១៣

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៥. «Captain American» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៦. «Catwoman» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦ និង ២០១២

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៧. «Batman» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៣ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៨. «Superman» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

៩. «Thor» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៨ និង ២០១៣

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១០. «The Fantastic Four» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និង ២០១៥

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១១. «Wonder Woman» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១២. «Doctor Strange» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៨ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៣. «The Joker» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦ និង ២០០៨

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៤. «Robocop» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ និង ២០១៤

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៥. «Teenage Mutant Ninja Turtles» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៦. «The Flash» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៧. «Nick Fury» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ និង ២០១២

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៨. «The Punisher» ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?

១៩. «Daredevil» ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ និង ២០១៦

ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?
  • ចង់ដឹង​ទេ​! តួអង្គ​វីរបុរស​ក្នុង​រឿង​ហូលីវូដ​កាលពី​ដំបូង និង បច្ចុប្បន្ន​ខុសគ្នា​ដូចម្ដេចខ្លះ​?已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/05  Category:សិល្បៈ
Tags: