គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​

​    ​ឧបករណ៍​ល្អៗ​គួរតែ​បំពេញបន្ថែម​និង​បង្កើន​មុខងារ​នៃ​ផលិតផល​គោល​។ មិន​ថា​វា​ជា​ម៉ាស៊ីន​ព្រី​ន​ធ្វើការ​ជាមួយនឹង​កុំព្យូទ័រ ឬក៏​ប៊ិក Apple ជាមួយនឹង iPad Pro របស់​ទាំងពីរ​យ៉ាងនេះ​ផ្ដល់ឱ្យ​អ្នក​នូវ​បទពិសោធន៍​ការងារ​មិនធម្មតា​នោះឡើយ​។​

​    ​របស់​ខ្លះ​មានតម្លៃ​ថ្លៃ​ប៉ុន្ដែ​មិនបាន​ផ្ដល់​អ្នក​នូវ​គុណភាព​និង​សារៈប្រយោជន៍​ដូច​តម្លៃ​របស់​វា​នោះទេ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ឧបករណ៍​ដែល​មនុស្ស​ទាន់សម័យ​គួរ​មានប្រើ​ប្រាស់​និង​សន្សំសំចៃ​ជាង​ការប្រើ​របស់​មួយចំនួន​ដែលមាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​។​

​    ​១. Flash Drive​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​២. Lock Port​ ។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​

​    ​៣. USB Hub មានភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​រន្ធ Micro SD និង SD ធម្មតា​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៤. ក្ដារ​ចុច Bluetooth ដែល​អាច​ភ្ជាប់​បាន​ទាំង Smart Device និង Smart TV បាន​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៥. TV Antenna​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៦. Power Bank​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៧. សំបក​ការពារ​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៨. Bluetooth Speaker ទំហំ​តូច​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​៩. ប្រអប់​សាក​ថ្ម​ទ្វេគុណ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១០. ប្រដាប់​ទ្រ​ទូរស័ព្ទ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១១. ថ្ម​ដែល​អាច​សាក​ឡើងវិញ​បាន​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១២. CardBoard Viewer របស់ Google​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៣. ប្រដាប់​ដាក់​បញ្ឈរ​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​សម្រាប់​អង្គុយ​ចុច​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៤. Mouse អត់​ខ្សែ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៥. ស្រោម​ទូរស័ព្ទដៃ​ពាក់​ធ្វើជា​នាឡិកា​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៦. ស្រោម​ការពារ​ទូរស័ព្ទ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៧. ខ្សែ​សាក​មាន​ក្បាល​ច្រើន សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៨. កាស​ប្រភេទ​ដូច​ក្នុង​រូប ឬ Earbuds​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​១៩. កាបូបស្ពាយ​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​។​

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​​    ​២០. ជើង​បញ្ឈរ​ទូរស័ព្ទ​និង​ថេប​ផ្លេ​ត​៕

គ្រឿង​ប្រដាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ​ទាំង ២០ នេះ​មានតម្លៃ​ក្រោម ២០ ដុល្លារ​ទេ តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មើលរំលង​អត្ថប្រយោជន៍​វា​