សម្តេចក្រុមព្រះ សន្យា​ឲ្យ​ម៉ូតូ​និង​គោ​ញី ដល់​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​បក្ស​បើ​ជាប់​មេឃុំ​និង​ជំទប់ឃុំ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       June-05-2016, 1:35 pm         4810

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សម្តេចក្រុមព្រះ សន្យា​ឲ្យ​ម៉ូតូ​និង​គោ​ញី ដល់​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​បក្ស​បើ​ជាប់​មេឃុំ​និង​ជំទប់ឃុំ