វិធី​ថែរក្សា​សក់​កូនតូច​

Videos


ការយល់ដឹងអំពីសាប៊ូកក់សក់
ទារកទើបកើត : គួរកក់សក់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌស្បែកក្បាលល្អ ប៉ុន្តែបើមានអង្គែឡើងខ្លាញ់ច្រើនគួរកក់២ទៅ៣ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងប្រើប្រេងអូលីវម៉ាស្សាស្បែកក្បាលតិចៗផង។

វិធី​ថែរក្សា​សក់​កូនតូច​