សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ កំពុង​​ហ្វឹកហាត់​យ៉ាង​សកម្ម​​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​​ទទួល​ក្រុម​ភ្ញៀវ ឆាយ​នីសត៉ៃប៉ិ ​នា​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ជើង​ទី២ ​សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ប្រកួត​​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម​ពាន​រង្វាន់​ AFC ​Asian Cup 2019 ។ ​ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​ហ្វឹកហាត់​របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​កាល​ពី​​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ៖

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​
សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​

 

សកម្ម​ភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ ​ហ្វឹកហាត់​ម្សិល​មិញ​ត្រៀម​ប៉ះ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ​
អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​