ខេ​ម ទឹក​ញ ធម្មតា​ជាតិ​ផលិតផល​របស់​កម្ពុជា ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ចំពោះ​សុខភាព​

dnt-news : ​ក្រោយ​ការស្រាវជ្រាវ​អស់​រយៈពេល 7 ឆ្នាំ​សហគ្រាស​ផលិត​ឱសថ​ប៉េ​ប៉េអឹម និង​ក្រុមហ៊ុន​ខន​ហ្វី​រេល​បាន​ពង្រីក​ដែន​ផលិតផល​សុខភាព​របស់ខ្លួន ​និង​ផលិតផល​ដែល​ផ្តល់ជូន​នូវ​សុខមាលភាព​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​។​