គណនី​សង្គម Mark Zuckerberg ត្រូវ Hacker លុកលុយ

គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់ Mark Zuckerberg ដូចជា Instagram, Twitter, LinkedIn និង Pinterest បាន​រង​ការវាយប្រហារ​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ម្សិលមិញ​។​

​ចំពោះ​ការវាយប្រហារ​នេះ​មាន​ក្រុម Hacker មួយក្រុម​ឈ្មោះ Ourmine បាន​ចេញមុខ​ទទួលខុសត្រូវ​។ ក្រុម Hacker មួយ​នេះ​បាន​អួតថា Hack ចូល​បានសម្រេច​ទៅក្នុង​គណនី​ទាំង​ប៉