ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ K-Pop មាន​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ នារី​ជា​ច្រើន​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​សមត្ថភាព​ ឥឡូវ​នេះ​មក​ស្គាល់​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០​ក្រុម​ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ក្នុង​វិស័យ K-Pop ពី​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​ដែល​មាន​ដូច​ជា​៖ M! Countdown, The Show, Show Champion, Inkigayo, និង Music Bank ជាដើម។

 

១. ក្រុម BIGBANG បាន​ពាន​សរុប ៧៨ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

២. ក្រុម EXO បាន​ពាន​សរុប ៧១ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

 

៣.ក្រុម Shinhwa បាន​ពាន​សរុប ៦០ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៤. ក្រុម Super Junior បាន​ពាន​សរុប ៥៧ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៥. ក្រុម G.O.D បាន​ពាន​សរុប ៥៤ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៦.ក្រុម Shinee បាន​ពាន​សរុប ៥៣ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៧.ក្រុម TVXQ បាន​ពាន​សរុប ៤៨ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៨.ក្រុម BEAST បាន​ពាន​សរុប ៤៦ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

៩.ក្រុម 2PM បាន​ពាន​សរុប ៤១ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

១០. ក្រុម Infinite បាន​ពាន​សរុប ៣៥ ពាន។

 

ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស K-Pop ១០ក្រុម​ដែល​ធ្លាប់​​បាន​ពាន​ច្រើន​បំផុត​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ យូធួប