មូលហេតុ ចាន់ វឌ្ឍនាកា មិន​ស៊ុត​ប៉េ​ណា​ល់​ទី សុខចិត្ត​ឱ្យប្រាក់ មុន្នី​ឧ​ត្ត​ម​

“​ខ្ញុំ​គិតថា​នរណា​ស៊ុត​ក៏បាន សំខាន់​ឱ្យតែ​ក្រុម​ឈ្នះ ហើយ​យើង​ជឿជាក់​លើ​ការ​ស៊ុត​របស់​ឧ​ត្ត​ម អីចឹង​នរណា​ស៊ុត​ក៏បាន​”​។ ចាន់ វឌ្ឍនាកា បញ្ជាក់​ក្រោយ​បញ្ចប់​ការប្រកួត​។​