នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

​Cameraman ​របស់ Sabay ​បាន​ចេញ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ជំនួប​កម្ពុជា​និង​ឆាយនីស​តៃប៉ិ ​កាល​ពី​ល្ងាច​ម្សិលមិញ​នេះ ដោយ​មិន​ត្រឹម​តែ​ថត​រូប​កីឡាករ​នៅ​លើ​ទីលាន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ​សូម្បី​តែ​សកម្មភាព​អ្នក​គាំទ្រ​ក៏​ឆ្មក់​បាន​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ដែរ។

 

តោះ ​ទៅ​មើល​ៗ ​ថា​តើ​មាន​មុខ​នរណា​គេ​ខ្លះ៖

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

នរណា​ខ្លះ ​ត្រូវ​ Sabay ​ថត​រូប​បាន ​ម្សិលមិញ?

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ