សាត រស្មី និយាយ​រឿង​ស្នេហា​ចាស់​កប់ៗ​មាត់​

​សិល្បៈ ៖ កញ្ញា សាត រស្មី ដកខ្លួន​ចេញ​ឆ្ងាយ​ពី​អាជីព​សិល្បៈ​រយៈពេល​ជាង​៣​ឆ្នាំ​មកហើយ ពាក់ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​រឿង​ស្នេហា​ជាមួយ​បុរស​ក្រៅ​ឆាក​សិល្បៈ ទើប​ប៉ា​ម៉ាក់​របស់​នាង ឱ្យ​បញ្ឈប់​អាជីព​សិល្បៈ​ចោល តែ​ពេល​វិល​មក​ប្រឡូក​ជាថ្មី កញ្ញា​បាន​និយាយ​រឿង​ស្នេហា​ចាស់​កប់ៗ​មាត់​ថា ការដកខ្លួន​របស់​នា​ង​មិន​មានរឿង​ស្