សម្រង់​មតិ​មួយ​បង្ហាញ​ថា​ពលរដ្ឋ​ជាង​៥០%​ចង់​ឲ្យ​អូស្ដ្រាលី​យក​ចូល​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ច្រើន​ថែម​ទៀត

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ​របស់​សាធារណជន​តាម​កម្មវិធី​ Vote Compass ឬ​ត្រី​វិស័យ​បោះ​ឆ្នោត​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​ពាក់​កណ្ដាល​ចង់​ឲ្យ​អូស្ដ្រាលី​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ច្រើន​ថែម​ទៀត។