តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

Videos


ខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀង វែនវែន បៈវៈរិសា ដែលជាកូនស្រីមួយរបស់មហាសេដ្ឋីថៃ ហើយក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់មុន បានរៀបចំពិធីខួបកំណើតដ៏គគ្រឹកគគ្រេង អញ្ជើញសុទ្ធតែតារាស្រីល្បីៗមកចូលរួម។

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

លក្ខណៈពិសេសរបស់ពិធីខួបកំណើតនេះ គឺមិនថាតែម្ចាស់កម្មវិធីទេដែលត្រូវប្រែកាយទៅជាព្រះនាង សូម្បីតែភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមក៏ត្រូវតុបតែងខ្លួនឱ្យទៅជាព្រះនាង និង ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងព្រេងនិទានដូចគ្នា ហើយសម្រាប់តារាស្រីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនដែលចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានដូចជា

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

អ្នកនាង ម៉ាហ្គី រ៉ាស៊ី (Margie Rasri) អ្នកនាង អែហ្វ តាកសៈអន (Aff Taksaorn ) អ្នកនាង ផេនខេក ខេម៉ានីត (Pancake Khemanit) អ្នកនាង មីន ឆាលីដា (Mint Chalida) អ្នកនាង យ៉ាតធីប រ៉ាឈៈប៉ាន (Yardthip Rachapal) អ្នកនាង រីតា សៀរីតា (Rita Sririta) និង អ្នកនាង ហ្គេស កានក្លោ (Grace Karnklao) ៕ ខេរី
(ប្រភព៖ អឹមថៃ)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

១ ម៉ាហ្គី រ៉ាស៊ី (Margie Rasri)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

២ អែហ្វ តាកសៈអន (Aff Taksaorn )

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

៣ យ៉ាតធីប រ៉ាឈៈប៉ាន (Yardthip Rachapal)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

៤ ហ្គេស កានក្លោ (Grace Karnklao)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

៥ រីតា សៀរីតា (Rita Sririta)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

៦ នាង មីន ឆាលីដា (Mint Chalida)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់

៧ ផេនខេក ខេម៉ានីត (Pancake Khemanit)

តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់
តារា​ស្រី ៧ ដួង បង្អួត​សម្រស់​ជា​ព្រះ​នាង​ម្ចាស់