ថ្ងៃ​ស្អែក ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ​នឹង​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិសេស​នៅ​សិង្ហបុរី

ថ្ងៃ​ស្អែក ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ​នឹង​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិសេស​នៅ​សិង្ហបុរី