ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

Videos


ឆ្នាំ ២០១៦ នេះនៅក្នុងវិស័យចម្រៀង K-pop គេឃើញមានក្រុមចម្រៀងចំនួន ៩ ក្រុមដែលត្រូវបានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួន ហើយការចាកចេញពីក្រុមរបស់តារាទាំងនោះ គឺជាព័ត៌មានអាក្រក់មួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។ វាមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយក្នុងការចាកចេញបពីក្រុមរបស់ពួកតារា K-pop ទាំងនេះព្រោះចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីនេះ គឺពួកគេត្រូវដល់ថ្ងៃបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្ម ហើយក្នុងនោះមានតារាខ្លះព្រមនៅបន្តជាមួយផលិតកម្មចាស់ ឯតារាមួយចំនួនទៀតត្រូវចាកចេញពីក្រុម ក៏ដូចជាផលិតកម្មក្នុងហេតុផលចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយផលិតកម្មផ្សេងទៀត ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាក្រុមចម្រៀង K-pop ទាំង ៩ ក្រុមដែលត្រូវបាត់បង់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ។
១. ក្រុម 2NE1 បាត់បង់ មិនហ្ស៊ី (Minzy)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

២. ក្រុម A-JAX បាត់បង់ ជីហូ(Jihoo) ជាយ៉ុង(Jaehyung) និង សុងមិន(Sungmin)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

៣. ក្រុម B2ST បាត់បង់ យុនស៊ឺង (Hyunseung)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

៤. ក្រុម BADKIZ បាត់បង់ ហានអៀល (Haneul)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

៥. ក្រុម DAY6 បាត់បង់ ជូនយុក (Joonhyuk)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

៦. ក្រុម Gavy NJ បាត់បង់ នូ ស៊ីយុន (Noh Si Hyun)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

៧. ក្រុម KARA បាត់បង់ ឃ្យូរី (Gyuri) ហារ៉ា (Hara) និង ស៊ឺងយ៉ន (Seungyeon)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

៨. ក្រុម miss A -បាត់បង់ ជីអា (Jia)

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦

៩. ក្រុម RaNia បាត់បង់ សៀ (Xia) ធី អ៊ី (T-ae) ឌី (Di) ៕ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ក្រុម​ចម្រៀង K-pop ៩ ក្រុម​បាត់បង់​សមាជិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត