មតិ​ពលរដ្ឋ​ចំពោះ​ការ​អះអាង​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​ថា​មិន​ខ្លាច​បរទេស​ផ្ដាច់​ជំនួយ

ទាក់ទងនឹងការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថាលោកមិនខ្លាចការគំរាមផ្ដាច់ជំនួយរបស់បរទេសនេះ ពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញផ្ទុយពីលោក ហ៊ុន សែន ទៅវិញ។

មតិ​ពលរដ្ឋ​ចំពោះ​ការ​អះអាង​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​ថា​មិន​ខ្លាច​បរទេស​ផ្ដាច់​ជំនួយ

ពួកគេព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុប សម្រេចបង្កកជំនួយដល់កម្ពុជា ពិតប្រាកដមែននោះ ហើយបានលើកឡើងនូវសំណូមពរមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលរដ្ឋ និងសង្គម។

សូមស្ដាប់សម្រង់មតិប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសាកសួររបស់កញ្ញា ចេង ម៉េងជូ ដូចតទៅ៖

ប្រភពៈ RFA