ធនាគារជាតិ ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ការទទួល​ប្រាក់រៀល និង​ដុល្លារ​

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គោលការណ៍​ទទួលយក​ប្រាក់​រៀល និង​ដុល្លារ​។ ការចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ​នេះ គឺ​បន្ទាប់ពី​មាន​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ចែកចាយ​ត​គ្នា​ថា​ក្រដាសប្រាក់ ១០០​ដុល្លារ មាន​ត្រា​តូចៗ ត្រូវ​ធនាគារ​មួយចំនួន​បដិសេធ​មិន​ទទួលយក​។​