តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ

នៅ​ម៉ោង​​​ជិត​ ៦​ ព្រឹក អ៊ំ​ៗ ពូ​មីង ​រស់​នៅ​ភ្នំ​ពេញ​​​មួយចំនួន តែង​​តែ​មក​ហាត់​ប្រាណ​នៅ​មាត់​ទន្លេ ដើម្បី​សុខ​ភាព​​។ សកម្មភាព​ហាត់​ប្រាណ​ មាន​ទាំង​ការ​​រត់​ត្រឹកៗ ការ​វាយ​សី និង​ហាត់​លើ​ឧបករណ៍​​ហាត់​ប្រាណ​ នៅ​សួន​ច្បារ​ផង​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួនរបស់​ពួកគាត់៖

 

តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ
តោះ! ទៅ​មើល​​ទិដ្ឋភាព​​ហាត់​ប្រាណ​របស់​​ពូ​ៗ មីង​ៗ នៅ​មាត់​ទន្លេ

 

ចុចអាន៖  មូលហេតុ​នៃ​ការ​​រអាក់រអួល​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​នៅ​ភ្នំពេញយប់មិញ

 

អត្ថបទ​៖ មាន រតនា
​​​