ភោជនីយដ្ឋាន​ស្រាត​ត្រៀម​បើក​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

AFP ផ្សាយ​ថា ជប៉ុន​ត្រៀម​បើក​ភោជនីយដ្ឋាន​ស្រាត​លើកដំបូង​នៅ​ក្រុង​តូ​ក្យូ ។ មាន​លក្ខខណ្ឌ​មួយចំនួន​សម្រាប់​អតិថិជន​ដូចជា​កំណត់ឱ្យ​អ្នក​ធាត់​ត្រូវ​ថ្លឹង​ទម្ងន់ ហើយ​បើ​ធាត់​លើស​កំណត់​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យចូល​ទេ ។