រយៈពេល 113 ឆ្នាំ​FORD​នៅតែ​នាំមុខគេ​ក្នុង​វិស័យ​រថយន្ត​

dnt-news : ​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វ​ដ​ម៉ូ​ទ័​រ (Ford Motor Company) និង​ក្រុមហ៊ុន​ដែលជា​ដៃគូរ​សហការ​អ​អិ​ម​អេ​ខេ​ម​បូ​ឌា​(RMA Cambodia) បានធ្វើការ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នូវ​កម្មវិធី​កេរដំណែល​របស់​ហ្វ​ដ​នៅក្នុង​អំឡុង​ខែមិថុនា​ដែល​ឆ្នាំនេះ​គឺជា​ខួប​គម្រប់​113 ឆ្នាំ​ក្នុង​ការបង្កើត​នូវ​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វ​ដ​។​