អគ្គិសនីនឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គត់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនធំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ដោយសារ​តែមានការចាំបាច់​ដែលត្រូវអនុវត្តការងារ​ជួសជុល​ ផ្លាស់ប្ដូរ តម្លើងគ្រឿងបរិក្ខារ ​និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ​អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងត្រូវផ្អាការកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី​ នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា​ និងទីតាំងកំណត់ដូចខាង​ក្រោមនេះ​៖ 

អគ្គិសនីនឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គត់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនធំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ដោយ៖ ឈូក ស
ប្រភព៖