រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?

Videos


ពេលវេលាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ តែងតែមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនណាស់ ដែលយើងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ ។ យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថា រាល់អ្វីដែលឆ្នាំនេះកើតមាន ឆ្នាំក្រោយនឹងកើតឡើងដូចគ្នានោះទេ ។ ជាក់ស្តែង និស្សិតស្រីម្នាក់ដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មមួយនៅ Sichuan បានថតធ្វើតាមសកម្មភាពដែលនាងបានថតកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៧ នៅក្នុងបរិវេណសាលានេះ ។

ចង់ដឹងថា មានអ្វីខ្លះខុសគ្នា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?
រយៈពេល ១៩ ឆ្នាំ ខុសគ្នា​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់នេះ ?

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត