២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​

6 Videos


តារាចម្រៀង ឆោម និមល ដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រី ឆោម ឆវិន ជាតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយដួងនោះ កាលពីថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃពិធីខួបកំណើតរបស់នាងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក មើលទៅសាមញ្ញបំផុត ។

P9

២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​

ក្នុងរូបភាពបានបង្ហាញថា ពិធីខួបកំណើតរបស់ ឆោម និមល គឺមិនមានធ្វើជាលក្ខណៈធំដុំអ្វីឡើយ ដោយនាងគ្រាន់តែធ្វើចង្ហាន់បន្តិបន្តួចប្រគេនព្រសង្ឃពេលព្រឹក ហើយពេលល្ងាចនាងកម្មវិធីតូចមួយជាមួយមិត្តភក្តិ ពោលគឺញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏សាមញ្ញបំផុត ។

២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​

ជាមួយនឹងពិធីខួបកំណើតដ៏សាមញ្ញនេះ តារាចម្រៀង ឆោម និមល ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ ក៏បានរំលេចសារជាភាសាអង់គ្លេសរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍រីករាយ និង ក្តីអំណរគុណដល់មិត្តភក្តិដែលធ្វើឱ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរលើប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេសប៊ុក ក្នុងខ្លឹមសារដូច្នេះថា «My wonderful birthday ❤. Went to bring the food to monk in the morning and then get a nice dinner and coconut birthday cake. Thank you everyone who sent me a birthday wish ❤ som Oukun bong phaoun Teng oss del ban Jon por dol Neng Knom. som Jon por dok phaoun Teng oss jorp ter search Kdai Sok Krop krop Kner Ja» ។

២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​

គួរបញ្ជាក់ថា តារាចម្រៀង ឆោម និមល បានបន្សាត់ខ្លួនទៅរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈកាលប្រហែលជា ២០ ឆ្នាំមកហើយ ពោលគឺនាងបានចេញទៅរស់ពេញសិទ្ធិលើទឹកដីនោះតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ហើយយូរៗទើបនាងមកលេងទឹកដីកំណើតម្តង ៕ សាកល

២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​
២០ ប៉ុស្តិ៍​ពី​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត ឆោម និមល លើ​ទឹកដី​ប្រាក់​ដុល្លារ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត