ស្អែក! អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ដាច់ភ្លើង៤ថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ និងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

ភ្នំពេញៈ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវអគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ស្អែក! អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ដាច់ភ្លើង៤ថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ និងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

ប្រភពៈ postnews.media