ញៀន “​សិច​” ងាយ​កើតរោគ​ផ្លូវចិត្ត​, ធ្វើអត្តឃាត​

​ការស្រាវជ្រាវ​១​ថ្មីៗ​នេះ របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​រដ្ឋ Ohio (​អាមេរិក​) បង្ហាញថា “​សិច​” ជាប្រចាំ​អាច​បង្ក​រោគ​ផ្លូវចិត្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​, មិនតែប៉ុណ្ណោះ កើត​គំនិត​ធ្វើអត្តឃាត​ក៏​អាច​ថា​បាន ។​