នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​

6 Videos


ថ្មីៗនារីបក្ខនារីបវរកញ្ញាម៉ាប់ជនជាតិសិង្ហបុរីម្នាក់បានយកឈ្នះបេក្ខនារី ១០ នាក់នៃប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់បវរកញ្ញាធាត់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសឡាតវីយ៉ា (Latvia) ។

P9

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា បវរកញ្ញាធាត់ខាងលើបានបង្ហាញភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់នាងមានឈ្មោះថា «Tan Si Mi» ហើយនៅក្នុងឱកាសនោះនាង Tan Si Mi បានជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់អមជាមួយអង្កាំផ្លេកៗជាច្រើន ។ បវរកញ្ញាធាត់រូបនេះបាននិយាយថា កាលនាងនៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ នាងបានព្យាយាមសម្រករាងជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យ ។

នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​

ក្រោយមកទៀតនាងមានគំនិតមួយថា ការពិតទៅអាកប្បកិរិយា គឺសំខាន់ជាងរូបរាងខាងក្រៅទើបនាងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយភាពធាត់នេះ ហើយរហូតបានក្លាយជាបវរកញ្ញាឯកធាត់អន្តរជាតិដូចពេលនេះ ៕ (ប្រភព៖ ឡូលីប៉ប) កុសល

នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​
នារី​ម៉ាប់ៗ​មាន​ទឹកមាត់​វិញ​ហើយ ព្រោះ​មាន​មកុដ​បវរ​កញ្ញាឯក​ធាត់​អន្តរជាតិ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត