បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat”

បេក្ខនារីជាង ៣០ រូប បានចាប់ផ្តើមវគ្គ “ហ្វឹតហាត់រយៈពេលពេញ១សប្តាហ៍” កាលពីសុក្រ (១៧ មិថុនា ២០១៦) មុនពេលក្លាយខ្លួនជាអ្នកជំនាញជួយសង្គ្រោះមនុស្សលង់ទឹក នៅឯសៃវៀនជិះទូកខ្លាតតូចកំសាន្តអន្តរជាតិមួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ។

បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat”

ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប៊ីគីនី នារីវ័យក្មេងៗទាំងនោះ បានធ្វើតាមការបង្ហាត់បង្ហាញពីសំណាក់លោកគ្រូសាវលីង២អង្គ ដើម្បីរៀនវិជ្ជាគុនកុងហ្វ៊ូនៅក្នុងទឹក ។

ពួកនាងនឹងក៏រៀនអំពីការបោកចំបាប់, ជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់, អូសទាញ និងលឺក្បូន, មុជទឹកអត់ដង្ហើម, ឡើងច្រាំងថ្មចោទ, ពិធីការសេវាសម្រាប់អតិថិជន និងជំនាញជាច្រើនដទៃទៀតផងដែរ មុនពេលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានគុណភាព ក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមអមដំណើរភ្ញៀវទេសចរជិះទូក rafting boat កំសាន្ត ៕

បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat”បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat” បេ​ក្ខ​នារី​ដ៏​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​ក្លាហាន​មិន​ខ្លាច​តទល់​នឹង​សង្ឃ​សាវ​លីង ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជិះទូក​កំសាន្ត “Rafting Boat”