មិត្តសំឡាញ់​៣​នាក់ ធ្វើ​ខួបកំណើត​គម្រប់​១០០​ឆ្នាំ នៅក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ​

​អាមេរិកៈ មិត្តសម្លាញ់​៣​នាក់ រស់នៅក្នុង​ទីក្រុង Washington, D.C បានមក​ជួបជុំគ្នា ដើម្បី​ធ្វើ​ពិធី​ខូ​ប​កំណើត​គម្រប់​១០០​ឆ្នាំ រួមគ្នា​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ ។​