នារី​បម្រើ​លើ​យន្តហោះ​របស់​ចិន ឆ្លងកាត់​ការហ្វឹកហាត់​ខ្លាំង​ដូច​ទា​ហ៊ាន​

dnt-news : ការបណ្តុះ​បណ្តា​នារី​បម្រើ​លើ​យន្តហោះ ណា​ក៏​មិន​តឹងរឹង​ដូច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដែរ ព្រោះ​ស្ត្រី​បម្រើ​ទាំងនោះ ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​យោធា និង​ការប្រកួត​កីឡា​បោកចំបាប់ ព្រមទាំង​លីឈើ​ហ៊ុ​ប​ផងដែរ ។​