កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ

    ​នៅពេល​និយាយ​ដល់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន មានតែ​កម្មវិធី​បណ្តាញ​សង្គម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលជា​កម្មវិធី​សំណព្វចិត្ត​របស់​អ្នក​។​

​    ​អ្នក​បាន​បើក​លេង Twitter ហើយ Check-in នៅលើ Facebook និង Mention មិត្តភក្ដិ​របស់​អ្នក​នៅលើ Snapchat ប៉ុន្ដែ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​ពិបាក​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នកខ្លាំង​ណាស់​។​

​    ​ដូច្នេះ​សូម​មើល​កម្មវិធី​មួយចំនួន​ខាងក្រោម​នេះ ដែល​នឹង​ធ្វើឱ្យ​ការលេង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ឈានទៅ​កម្រិត​មួយទៀត និង​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​បាន​ក្នុងពេល​តែមួយ​។​

​    ​១. កម្មវិធី Citymapper

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​២. កម្មវិធី Tap

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៣. កម្មវិធី Hopper

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៤. កម្មវិធី Swackett

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ

​    ​៥. កម្មវិធី Monefy

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៦. កម្មវិធី AroundMe

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៧. កម្មវិធី Day One/Diaro

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៨. កម្មវិធី Deliveries

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​៩. កម្មវិធី Trello

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១០. កម្មវិធី LastMessage

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១១. កម្មវិធី Pocket

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១២. កម្មវិធី Clue

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១៣. កម្មវិធី LastPass

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១៤. កម្មវិធី Over

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ​    ​១៥. កម្មវិធី MyFitnessPal៕

កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ