​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

មនុស្ស​សឹង​តែ​គ្រប់​គ្នា​បាន​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ ​ក៏​ដូច​ជា​ផលិត​ផល​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំៗ។​ ​​​ប្រិយមិត្ត​​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ទេ​​ ​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ដែល​​ខ្លះ​មាន​សាខា​​​តាម​ប្រទេស​​ជា​ច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពលោក​​​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​​បម្រើ​ការងារ?

 

Samsung​ ​មាន​បុគ្គលិក​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​៣១៩​ ​០០០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Amazon​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​២២២​ ​៤០០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Microsoft​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​១១៨​ ​០០០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Apple​ ​​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​៩៦​ ​០០០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Google​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​៦១​ ​៨១៤​នាក់

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Facebook​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​១២​ ​៦៩១​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

ebay​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​១១​ ​៦០០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

Alibaba​ ​មាន​បុគ្គលិក​ ​ធ្វើការ​ពេញ​ម៉ោង​ ​៣៦​ ​៤៥០​នាក់​

 

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ​ Khmer Academy បង្កើតជា App ពង្រឹង​​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ ​statista / forbe / businesskorea