​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

មនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាបានប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ក៏ដូចជាផលិតផលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ។ ប្រិយមិត្តធ្លាប់ឆ្ងល់ទេ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលខ្លះមានសាខាតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក មានបុគ្គលិកប៉ុន្មាននាក់បម្រើការងារ?

Samsung មានបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោង ៣១៩ ០០០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Amazon មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ២២២ ៤០០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Microsoft មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ១១៨ ០០០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Apple មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ៩៦ ០០០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Google មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ៦១ ៨១៤នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Facebook មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ១២ ៦៩១នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

ebay មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ១១ ៦០០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

Alibaba មានបុគ្គលិក ធ្វើការពេញម៉ោង ៣៦ ៤៥០នាក់

​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?

ប្រភព៖ sabay

  • ​ដឹង​ទេ​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗ​ ​មាន​បុគ្គលិក​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើការ​?已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/21  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: