ធនាគារ​ពិភព​លោក៖ បញ្ហា​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង​កំពុង​សម្លាប់​តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិក

ធនាគារ​ពិភព​លោក​បាន​ចេញ​ការ​ព្រមាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជំងឺ​មិន​ឆ្លង​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែ​សម្លាប់​តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិក។