ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

អ្នក​តំណាង​ផលិត​កម្ម YG ធ្លាប់​បាន​អះអាង​ភ្លាមៗ​​បន្ទាប់​ពី​ ​2NE1​មាន​ភាព​រង្គោះ​រង្គើ ​ថា​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​​ថ្មី​ដែល​មាន​សមាជិក​៤​នាក់​នោះ​គឺ​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​​រដូវ​ក្ដៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ហើយ​បាន​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា​ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី​ដែល​ត្រៀម​នឹង​បង្ហាញ​មុខ​នេះ​ក្រៅ​ពី​មាន​ទេពកោសល្យ​​ច្រៀង​រាំ ​គឺ​​សម្រស់​ត្រូវ​តែ​ស្អាត​ មិន​ដូច​ពេល​ 2NE1 បង្ហាញ​មុខ​នោះ​ទេ។

 

សមាជិក​ទាំង​៤​​របស់​ក្រុម​ថ្មី​មាន​ដូច​ជា៖ JENNIE, LISA, JISOO និង ROSE

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

តោះ​…!!! ទៅ​មើល​សម្រស់​សមាជិក​ទាំង​៤​របស់​ក្រុម​ថ្មី​នៃ​ផលិតកម្ម YG៖

 

សមាជិក​ទី​១ JENNIE

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

សមាជិក​ទី​២ LISA

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

 

សមាជិក​ទី​៣ JISOO

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

សមាជិក​ទី ៤ ROSE

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

ក្រុម​ថ្មី​របស់​ YG គិត​សម្រស់​មុន ​​​ខុស​ពី​ 2NE1

 

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ YG-Family​​​​​