បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​

បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Cong Yan បានដើរទួលដុំថ្មស៊ីម៉ងត៍ដ៏ធ្ងន់ រៀងរាល់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំរបស់គាត់ នៅទីក្រុង Jilin ខេត្ត Jilin ភាគឦសានៃប្រទេសចិន ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ, ទម្ងន់ Cong បានឈានដល់ ១១៥ គ.ក្រ ហើយគាត់រងទទួលបញ្ហារាងកាយដទៃទៀត ។ ដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេបថ្នាំបញ្ចុះទម្ងន់, គាត់ក៏ចាប់ផ្តើមទួលដុំថ្មស៊ីម៉ងត៍ ដើម្បីដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ ដែលមានទម្ងន់ ១៥ គីឡូក្រាម នៅលើកដំបូង និងបន្ទាប់មក ៤០ គីឡូក្រាម, ក្រោយមិត្តៗភ័ក្តិរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់នូវវិធីធ្វើការបែបនេះ ។

ទម្ងន់របស់គាត់បានធ្លាក់ត្រឹម ៨៥ គីឡូក្រាម ក្រោយធ្វើការ “ហ្វឹកហ្វឺន” របៀបនេះរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ។ ហើយគាត់ក៏ពុំមានបញ្ហាក្នុងការដើរចម្ងាយផ្លូវ ៣,០០០ ម៉ែត្រ ខណៈទួលដុំទម្ងន់នេះ ។

បុរសវ័យ ៥៤ ឆ្នាំ រូបនេះ បាននិយាយថា គាត់មានគម្រោងដាក់ពាក្យចូលកំណត់ត្រាឯកត្តទកម្មពិភពលោក Guinness សម្រាប់វិធីបញ្ចុះទម្ងន់របស់គាត់នេះ ៕
បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​ បុរស​ម្នាក់​ហាត់ប្រាណ​ទួល​ដុំថ្ម​ស៊ីម៉ងត៍​ដ៏ធ្ងន់ ដើម្បី​បញ្ចុះទម្ងន់​