អ្នក​នៅ​ភ្នំពេញ​ប្រើប្រាស់​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ក​ប្រមាណ​១០​លាន​ថង់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​

​ភ្នំពេញ​៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​បរិស្ថាន​បាន​បង្ហាញថា តាម​ការសិក្សា​បឋមរ​បស់​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​សំណល់​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ក នៅក្នុង​ទីក្រុង​សំខាន់ៗ​នៅ​កម្ពុជា បាន​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង​ទីប្រជុំជន​ម្នាក់​ប្រើ​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​កជាង​២០០០​ថង់ ក្នុង​មួយឆ្នាំ ឬ​ប្រើ​ច្រើនជាង​៥​ថង់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ហើយ​សម្រា