តម្លៃ​ហ៊ុន​នៅក្នុង​ផ្សារ​អាស៊ី​កំពុង​ធ្លាក់ចុះ​

dnt-news : ​តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​នៅក្នុង​ទីផ្សារ​អាស៊ី​កំពុង​ធ្លាក់ចុះ ខណៈ​ពិភពលោក​កំពុង​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ស្ទង់​មតិ​របស់​ប្រជាជន​អង់គ្លេស​ថា តើ​ត្រូវ​ចាកចេញ​ឬ​ត្រូវ​នៅ​បន្ត​ក្នុង​ប្លុក​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​។