អាហារូបករណ៍100% ទៅ​សិក្សា​នៅ​ហ្វីលីពីន​និង​កូស្តារីកា

និស្សិត​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ចង់​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត អាច​ដាក់​ពាក្យ​យក​អាហារូបករណ៍​ដើម្បី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ប្រទេស​កូស្តារីកា និង​ហ្វីលីពីន ។

 

អាហារូបករណ៍100% ទៅ​សិក្សា​នៅ​ហ្វីលីពីន​និង​កូស្តារីកា

 

រាល់​ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ៗ​រួម​មាន​ការ​សិក្សា សំបុត្រ​យន្ត​ហោះ ថ្លៃ​ទិដ្ឋាការ ព្រម​ទាំង​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ប្រចាំ​ខែ ខាង​បន្ទុក​ភាគី​ជា​អ្នក​រ៉ាប់​រង។

 

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ស្ដី​ពី”The Asian Peacebuilders Scholarship Program” ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​នៅ​ថ្ងៃ ១៥ សីហា ២០១៦។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន៖    https://goo.gl/A4Ebiy

 

អាហារូបករណ៍100% ទៅ​សិក្សា​នៅ​ហ្វីលីពីន​និង​កូស្តារីកា

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា